Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B2- PREPARACIÓ EXÀMENS EOI

Àrea: Idiomes

Codi: PR033/2019

Horari: DIMARTS I DIJOUS DE 19 A 20:30

Durada: 66 H

Inici: 19/02/2019

Final: 27/06/2019

Preu: 1 quota de 120 € i 5 quotes de 75 €

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


ACONSEGUEIX L'ACREDITACIÓ DELS TEUS CONEIXEMENTS EN ANGLÈS:

• Utilitzar la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini dels aspectes formals, discursius i lèxics de la llengua.
• Adquirir estratègies lingüístiques i d’aprenentatge que fomentin l’autonomia de l’aprenent, fent ús del bagatge personal en l’aprenentatge d’idiomes.
• Conèixer els valors d’altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.

Objectius per destreses

1.Expressió i interacció oral

Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

3. Comprensió oral
Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).

4. Comprensió lectora
Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi informació específica.


DIRIGIT A :

Persones amb un nivell B1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

Continguts: Competència lingüística comunicativa

Funcions
- Coneixements i informació: al cinquè nivell l’èmfasi és en al distinció de diferents funcions de la llengua amb precisió i detall. Cal saber distingir, per exemple, entre narrar un fet i descriure un procés; desmentir un fet o corroborar-lo, etc.
- Opinions, creences; hipòtesis. En aquest apartat es tracta la diferència de matís entre, per exemple, expressar una opinió i argumentar-la, o expressar escepticisme i fer suposicions, etc.
- Propòsits d’acció: intencions, decisions, voluntat. En aquest apartat es tracta de matisar i distingir entre, per exemple, prometre, jurar; retractar-se, etc.
- Actes directius i persuasius (que tenen com a finalitat que la persona destinatària faci o no faci alguna cosa): donar ordres; demanar informació; demanar, sol•licitar, suplicar alguna cosa, etc.
- Sentiments, actituds, estat físic i anímic: expressar: admiració; decepció; afecte, estimació, amor,
odi, etc.
- Relació social i actituds envers les altres persones: presentar/-se i respondre a una presentació;
saludar i respondre a una salutació, demanar de transmetre una salutació, etc.

Competència sociolingüística
- La selecció i l’ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat, especialment en contextos
formals.
- La selecció i l’ús de formes de tractament, formal, informal, familiar.
- Les convencions en els torns de paraula.
- Fórmules de cortesia.
- Refranys, expressions idiomàtiques, cites.
- Accents i diferències de registre.

Competència discursiva
- Distingir entre textos irònics, sarcàstics o humorístics; textos argumentatius, narratius, descriptius;
textos formals, i informals, i textos en llengua no estàndard.
- Enfocar el tema i el contingut dels textos; produir textos rics en contingut i pertinents, organitzats, planificats i il•lustrats.
- Produir textos adequats i coherents amb la situació.
- Produir textos ben cohesionats, a través de recursos lingüístics, com ara: elements gramaticals (oracions subordinades, formes passives, connectors, pronoms, etc...), elements lèxics (paraules que lliguen els conceptes del text entre sí, ús del lèxic més adequat, expressions orals d’introducció/conclusió/ etc.).

Textos i àmbits d’ús
A cinquè curs es continua dins els àmbits d’ús corresponents a temes que surten de l’esfera privada o familiar i laboral més immediata. L’àmbit personal hi apareix en tots els temes, però enfocat a les relacions de l’individu amb la societat.
Pel que fa a l’àmbit públic, es tracten temes d’interès general sobre diversos aspectes de
l’organització social, les institucions, el món laboral, la societat, la política, la història, les creences, les
arts, la literatura, els mitjans de comunicació, qüestions d’interès social i d’actualitat, etc.

Competència lingüística comunicativa: Lèxic i morfosintaxi
1.- Lèxic i aspectes semàntics:

- Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques de cinquè curs. El lèxic s’ha ampliat, és més precís i permet matisar significats, i permet més capacitat d’abstracció.
- Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...).
- Formació de paraules derivades, compostes, collocations, etc.; frases fetes, dites, refranys, proverbis i cites molt conegudes; símils i expressions comparatives; expressions numerals i matemàtiques; eufemismes i understatements; significat literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules.

2. Morfosintaxi
- Mots acrònims i onomatopeies; formació del plural irregular i mots invariables; el plural en els mots compostos; el sintagma nominal complex; els determinants The , This / these; A / An en casos especials; One i an: diferències d’ús ; grans quantitats (several thousand people); altres expressions de quantitat; expressions idiomàtiques de quantitat; el genitiu saxó, construccions alternatives i casos especials.
- Els pronoms personals en casos especials; el pronom it anticipatori; els pronoms possessius, casos
especials
- L’adjectiu: Els prefixos, sufixos i compostos menys habituals; Gradable i absolute; modifiers:
adverbis.
- Els transitius dobles, i altres casos de transitivitat especial; verb patterns; verbs predicatius;
Multiword verbs: phrasal and prepositional amb dues o tres partícules, separables o inseparables.
- Usos especials de temps verbals.(formes de futur especials, el mode subjuntiu); Stative and dynamic verbs in progressive forms; les formes de verbs modals més complexes (en veu passiva, per
exemple) i construccions alternatives; construccions semi modals; construccions amb have i get;
passiva amb transitius dobles.
- Les preposicions: formes complexes; altres locucions preposicionals; contrast entre like i as.
- Els adverbis i les locucions adverbials; posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis; la modificació de l’adverbi.

L’oració
- Tag questions, short answers, reply questions en casos especials; inversions; Headers; cleft sentences; tails; expressions emfàtiques; oracions subordinades substantives amb what, who, how;
oracions de relatiu reduïdes com a complement del nom; oracions de relatiu reduïdes com a complement adverbial; oracions subordinades adverbials (de temps, adversatives, causals, condicionals, de resultat o finalitat); oracions juxtaposades, disjuntives i adversatives)

3. Ortografia i aspectes gràfics.
- Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntuació, i casos especials.
- Abreviatures: p.t.o. ; a.s.a.p.

4. Fonètica i fonologia
- Ús de la vocal neutra (schwa) en les formes febles (weak forms).
- Processos fonològics: ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança vocàlica, emmudiments, etc. (white gloves vs. white wine).
- Syllabic consonants (bottle).
- Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase.
- Mots simpleC. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.