Inici
Català Castellano English


IFCT026PO - CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX)

Àrea: Tecnologia digital

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada: 30 HORES

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Aplicar la filosofia de treball en entorns Cloud (AZURE i LINUX).


DIRIGIT A:

Preferentment a treballadors del sector de la industria del metall que vulguin adquirir coneixements


PROGRAMA:

1. CLOUD COMPUTING.
1.1. Què és?
1.1.2. Manera de treball i funcionament
1.1.3. Tecnologies de Virtualització.
1.1.4. Tipus de Cloud.
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
determini, es connectarà automàticament amb les plataformes de teleformació, per la qual cosa les mateixes
hauran de comptar amb els desenvolupaments informàtics que possibilitin tals accions de seguiment (protocol de
connexió SOAP).
Sense perjudici de l'anterior, i de cara al seguiment puntual de les accions formatives de certificat
de professionalitat que s'imparteixin, serà preceptiu proporcionar al Servei Públic d'Ocupació Estatal una
direcció (amb les seves corresponents credencials) d'accés a la plataforma, amb permís d'administrador,
però sense possibilitat de modificar dades.
– Nivells d'accessibilitat i interactivitat que com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 de la Norma
UNEIX 139803:2012 o posteriors actualitzacions, segons l'estipulat en el Capítol III del Reial decret
1494/2007, de 12 de novembre.
– El servidor la plataforma de teleformació ha de complir amb els requisits establerts en la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa el
responsable d'aquesta plataforma ha d'identificar la localització física del servidor i l'empleno d'el
que s'estableix sobre transferències internacionals de dades en els articles 33 i 34 d'aquesta Llei orgànica i
en el Títol VI del Reglament de desenvolupament d'aquesta, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
– Incloure la imatge institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de les entitats que ell designi,
amb les pautes d'imatge corporativa que s'estableixin.
– Disponibilitat d'un servei d'atenció a usuaris que proporcioni suport tècnic i mantingui la
infraestructura tecnològica i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i
incidències tècniques de l'alumnat. El servei, que haurà d'estar disponible per a l'alumnat des de l'inici
fins a la finalització de l'acció formativa, haurà de mantenir un horari de funcionament de
demà i de tarda, haurà de ser accessible mitjançant telèfon i missatgeria electrònica i no podrà
superar un temps de demora en la resposta superior a 2 dies laborables.
2. Requisits tècnics del contingut virtual d'aprenentatge
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
1.1.5. Nivells de Programació.
1.1.6. Història.
1.1.7. Avantatges i inconvenients.
1.1.8. Noves oportunitats.
2. AZURE.
2.1. Plataforma Windows Azure.
2.2. Usuari: manera d'accés i treball.
2.3. Administració de Azure.
2.4. Virtualització amb Azure.
2.5. Vista programador.
2.6 Serveis de Azure.
2.7. Bases de dades amb Azure.
2.8. Programació en Azure.
2.8.1. Llibreries.
2.8.2. Anàlisi.
2.8.3. Disseny.
2.8.4 Codificació.
2.8.5. Compilació.
2.8.6. Depuració
2.8.7. Implementació.
3. LINUX.
3.1. Distribucions Linux en el Núvol.
3.2. Usuari: manera d'accés i treball.
3.3. Administració.
3.4. Virtualització amb Linux.
3.5. Vista programador.
3.6 Serveis en Linux.
3.7. Bases de dades en Linux.
3.8. Programació en el Núvol sota Linux.
3.8.1. Llibreries.
3.8.2 Anàlisi.
3.8.3. Disseny
3.8.4. Codificació.
3.8.5. Compilació.
3.8.6. Depuració
3.8.7. Implementació.
4. SERVEIS.
4.1. Accés a serveis mateixa plataforma.
4.2. Accés a serveis diferents plataforma.
4.3. Interoperabilitat.
4.4. Futur dels Serveis Cloud Computing.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.