Inici
Català Castellano English


ELEQ001PO - DISPOSITIUS I CIRCUITS ELÈCTRICS

Àrea: Tècnica

Codi: ESTATAL 2019

Horari: PER DETERMINAR

Durada:

Inici:

Final:

Preu:

Modalitat: PresencialVIES D'ACCÉS:

CURSOS SUBVENCIONATS PER TREBALLADORS I AUTONOMS | PRIVAT


OBSERVACIONS:

OBSERVACIONS:
PENDENT D'APROVACIÓ

Curs pendent d’aprovació
Curs 100% subvencionat per el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova.


OBJECTIUS:

Adquirir coneixements quant a esquema i funcionament de dispositius i
circuits elèctrics.


DIRIGIT A:

Preferentment a treballadors del sector de la industria del metall que vulguin adquirir coneixements.


PROGRAMA:

1. CONEIXEMENTS GENERALS I APARELLS DE MESURA:
1.1. Magnituds físiques. Sistemes d'unitats.
1.2. Electricitat i Magnetisme:
1.2.1. Electricitat:
1.2.1.1. Corrent elèctric.
1.2.1.2. Potencial elèctric.
1.2.1.3. Intensitat de corrent.
1.2.1.4. Densitat de corrent.
1.2.1.5. Tipus de corrent elèctric.
1.2.1.6. Com produir electricitat.
1.2.1.7. Generadors.
1.2.1.8. Resistència elèctrica.
1.2.1.9. Llei d'Ohm.
1.2.1.10. Caigudes de tensió.
1.2.1.11. Potència i energia elèctrica.
1.2.2. Magnetisme:
1.2.2.1. Imants.
1.2.2.2. Electromagnetisme.
1.2.2.3. Fenomen d'inducció.
1.2.2.4. Generació de corrent.
1.3. Corrent altern:
1.3.1. Sistemes polifàsics.
1.3.2. Circuit de corrent altern.
1.3.3. Potència en corrent altern.
1.3.4. Mesures elèctriques.
2. MÀQUINES ELÈCTRIQUES:
2.1. Màquines Elèctriques.
2.2. Transformadors:
2.2.1. Transformadors trifàsics.
2.2.2. Autotransformador:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si existeixen requisits legals per a l'exercici de la professió)
9. Requisits oficials dels centres:
(Aquest epígraf només s'emplenarà si per a la impartició de la formació existeix algun requisit d'homologació /
autorització del centre per part d'una altra administració competent.
Per a garantir la qualitat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, el contingut virtual d'aprenentatge de les
especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat mantindrà una
estructura i funcionalitat homogènia, complint els següents requisits:
– Com a mínim, ser els establerts en el corresponent programa formatiu que consti en el fitxer
d'especialitats formatives previst en l'article 20.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març i estigui
associat a l'especialitat formativa per a la qual se sol·licita inscripció.
– Estar referits tant als coneixements com a les destreses pràctiques i habilitats recollides en
els objectius d'aprenentatge dels citats programes formatius, de manera que en el seu conjunt permetin
aconseguir els resultats d'aprenentatge previstos.
– Organitzar-se a través d'índexs, mapes, taules de contingut, esquemes, epígrafs o titulars de fàcil
discriminació i seqüenciés pedagògicament de tal manera que permeten la seva comprensió i retenció.
– No ser merament informatius, promovent la seva aplicació pràctica a través d'activitats d'aprenentatge
(autoevaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per a la pràctica professional, que
serveixin per a verificar el progrés de l'aprenentatge de l'alumnat, fer un seguiment de les seves dificultats d'aprenentatge
i prestar-li el suport adequat.
– No ser exclusivament textuals, incloent variats recursos (necessaris i rellevants), tant estàtics
com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fòrum,
xat, etc.). de forma periòdica.
– Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als quals l'alumnat
pugui accedir i consultar a voluntat.
– Donar lloc a resums o síntesis i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocables
bàsics, rellevants o claus per a la comprensió dels aprenentatges.
– Avaluar la seva adquisició durant o a la finalització de l'acció formativa a través d'activitats d'avaluació
(exercicis, preguntes, treballs, problemes, casos, proves, etc.), que permetin mesurar el
rendiment o acompliment de l'alumnat.
2.2.3. Protecció de transformadors.
2.2.4. Rectificadors de corrent.
2.3. Motors elèctrics:
2.3.1. Motor síncron.
2.3.2. Motor asíncron.
2.3.3. Màquines de corrent continu.
2.3.4. Càlcul de línies.
2.4. Arrencada de motors elèctrics:
2.4.1. Arrencada en motors trifàsics de corrent altern.
2.4.2. Connexió simple de motors asíncrons trifàsics.
2.4.3. Arrencada directa.
2.4.4. Inversió de sentit de gir.
2.4.5. Arrenqui estrella-triangle.
2.4.6. Arrencada per resistències estatòriques.
2.4.7. Arrencada per autotransformador.
2.4.8. Arrencada per resistències rotòriques.
2.4.9. Automatismes per a motors de dues i tres velocitats:
2.4.9.1. Motor de dos enrotllaments separats.
2.4.9.2. Motor Dahlander (simple i amb inversió de sentit de gir).
2.4.10. Arrancadors electrònics.
2.4.11. Variadors de freqüència.
2.4.12. Frenat de motors.
3. DISPOSITIUS ELÈCTRICS DE PROTECCIÓ I CONTROL.
3.1. Dispositius de protecció.
3.2. Protecció contra curtcircuits:
3.2.1. Fusibles.
3.2.2. Interruptors automàtics.
3.3. Protecció contra sobrecàrregues:
3.3.1. Relés tèrmics.
3.3.2. Relés magnètics.
3.3.3. Interruptors magnetotèrmics.
3.3. Protecció contra sobretensiones.
3.4. Protecció de les persones:
3.4.1. Interruptors diferencials.
3.4.2. Protecció per posada a terra de les masses.
3.5. Automatismes elèctrics:
3.5.1. Introducció. Què és l'automatització?:
3.5.2. Components fonamentals de l'automatisme elèctric.
3.5.3. Circuit de potència.
3.5.4. Circuit de comandament.
3.5.5. Circuits de senyalització.
3.5.6. Confecció del quadre elèctric.
3.6. Dispositius per al comandament de receptors:
3.6.1. Seccionador.
3.6.2. Interruptor.
3.6.3. Contactor.
3.7. Dispositius auxiliars de comandament:
3.7.1. Relés de maniobra.
3.7.2. Temporitzadors.
3.8. Captadors de senyals:
3.8.1. Interruptors de posició.
3.8.2. Interruptors de proximitat.
3.8.3. Detectors òptics (fotocélulas).
3.8.4. Altres captadors d'informació.
3.9. Elements de comandament i senyalització.
3.10. Autòmat programable (PLC).
4. TÈCNICA DE CIRCUITS:
4.1. Esquemes elèctrics:
4.1.1. Posada en marxa d'un motor per aproximació.
4.1.2. Inversió del sentit de gir.
4.1.3. Arrenqui estrella-triangle.
4.1.4. Arrenqui estrella-triangle amb inversor de gir.
4.1.5. Arrencada de motor amb dues velocitats amb bobinatges separats.
4.1.6. Arrencada de motors de dues velocitats connexió Dahlander.
4.1.7. Connexió de motor monofàsic mitjançant contactors.
4.1.8. Connexió d'un motor trifàsic en una xarxa monofàsica.
4.1.9. Altres automatitzacions.
4.2.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.