Inici
Català Castellano English


ANGLÈS B2

Àrea: Idiomes

Codi: 1517/2019

Horari: Dimarts i dijous de 15:00 a 18:00

Durada: 33h+80h online

Inici: 25/06/2019

Final: 25/07/2019

Preu: 297 €

Modalitat:VIES D'ACCÉS:

FORMACIÓ BONIFICADA - O - PRIVAT | PRIVAT


OBSERVACIONS:

Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de I ‘empresa pels treballadors de regim general. Segons crèdit disponible de I ‘empresa. Des d'lnfocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional. Demaneu informació.


OBJECTIUS:

• Utilitzar la Llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini deis aspectes formals, discursius i lèxics de la [llengua.
• Adquirir estratègies lingüístiques i d'aprenentatge que fomentin I ‘autonomia de I ‘aprenent, fent ús del bagatge personal en I ‘aprenentatge d'idiomes
• Conèixer els valors d'altres cultures, i reconèixer els usos i convencions socials de la llengua.


DIRIGIT A:

Persones amb un nivell B1 assolit i que volen obtenir un domini de la llengua anglesa


PROGRAMA:

1. Expressió i interacció oral

Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una amplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.

2. Expressió i interacció escrita
Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini deis diferents registres i tipologia textual.

3. Comprensió oral
Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferencies, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).

4. Comprensió lectora
Comprendre sense dificultat textos lIargs i de certa complexitat, i localitzar-hi informació específica.C. Sot dels Pradals, 20 nau E - 08500 Vic - Tel. 93 883 33 01 - Fax: 93 883 17 37 - info@infocentre.cat

+ INFORMACIÓ

IMPRIMIR


Tel. 93 883 33 01 - info@infocentre.cat - C. Sot dels Pradals, 20 Nau E - 08500 Vic
Avís legal


Cursos subvencionats de formació contínua per als treballadors de Vic i Osona.

L’objectiu d’INFOCENTRE és donar servei en tots els aspectes relacionats amb la formació i el desenvolupament empresarial i local.
Oferim cursos subvencionats per als treballadors de Vic (Osona), així com classes d'anglès online i cursos tècnics,
a partir d’un equip humà professional, amb ferma voluntat de servei, innovació i evolució constant.